Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1866-04-29

Dokumentindhold

Ankommet til London og som sædvanligt i fuld vigør - Elisabeth Jerichau Baumann har allerede fået tjekket, at alle malerier, som blev efterladt efter sidste ophold, er hvor de skal være. Hun skal både udstille hos Ernest Gambart og på Royal Academy, men da akademiet ikke åbner før primo maj, så har hun tid til at opsøge sine bekendtskaber og pleje sit købestærke netværk, inden kunstsæsonen for alvor går i gang.

Transskription

London 29 April 1866

Min kjære Adolf.

Jeg er altsaa i London igjen, — i denne travle uhyre By. – Overfahrten var meget stormfuld og jeg var derfor imod Sædvane temmelig søesyg. — Den første Dag i London er aldrig nogen rar Dag derfor vil jeg idag neppe skrive mere end at jeg er rask og at Søreisen er heldig overstaaet. Jeg har allerede seet Rowans men ikke Miss Fredrik som ej var hjemme som ere kjærlige som altid, og har været hos Gambart, paa Academiet og Joseph Green og Cargyll, og overtyded mig om at alle mine Billeder existere endnu og at de i Academiet og hos Gambart er ophængte. ­Academiets Udstilling begynder først paa Løverdag og vil jeg derfor have fuld op Tid til at kunne besøge alle Vedkommende som kunne være Kjøber eller have Indflydelse paa noget Kjøb af mine Billeder, men jeg er som Du veed ­belaved paa snart at reise herfra, dersom ikke

[2] Portraitbestillinger skulde holde mig fast, thi naar Alt er varetaget af mig, og jeg ved at ­besøge Vennerne har erindret dem om mig, saa har jeg omtrent udretted en ­Konstreisendes Dont, og vilde det da være heldigere at tage det Sikkre hjemme for det Usikkre her hvor Alt er saa dyrt især naar jeg tænker paa at skulle tiltræde [Reisen om Efteraaret til Russland. Jeg har for denne Uge taget et Soveværelse paa Toppen af Huset til ½ £st. om Ugen, og vil ogsaa vedblive dermed i kommende Uge dersom der ingen Portraitbestillinger intræffer. Jeg boer paa samme Sted som ifjor No 17 Sommerset Street Portman Square. Iaften syer jeg mig en Hat imorgen gjør jeg Besøgene. London seer lige saa graa og støvet ud som alletider, og intetsteds føler jeg mig saa alene som i denne uhyre By. Det er jo en bekjendt Sag. Lad os nu haabe at jeg snart skal kunne skrive Dig et rigtig opmuntrende Brev til. Dette er mit store Ønske. Tak endnu engang for Dine Kjærlige Linier. Kyss Børnene fra Moder og glem ikke Din trofaste Hustru E. Jerichau

Jeg har seet gode gamle Bottomley. Hans Datter holder Bryllup i Juli med en riig ung Mand en Maler, Mr. Charter, Bottomleys Elev.

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek