Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1871-05-16

Dokumentindhold

Der er den sædvanlige travlhed i London, beretter Elisabeth Jerichau Baumann til ægtemanden, dog ser hun ikke meget til datteren Sophie, der opholder sig meget med familien Spread. Som ofte før lægger hun planer for sine kommende ophold og konstaterer også, at der ikke bør gå for længe mellem opholdene, hvis hun vil opretholde kontakten til de engelske købere. I fremtiden agter hun at være i byen i fem måneder, hvilket betyder, at hun det følgende år vil rejse i selskab med to af døtrene. Hun ser desuden frem til sønnen Haralds hjemkomst fra udlandet, så mor og søn kan male billeder sammen.

Transskription

London 16de Maj 1871

Min elskede Adolf
Tak for Dine kjære Linier som have glædet Gøjgøjerne meget, den gammle Gøj har travlt og arbeider fra Morgenen til om Aftenen, mens Ægget bliver ruget ud i andres Rede, men ej fordi jeg ønsker det men fordi Spreads ikke ville undvære Sofi, og fordi hun, mens jeg hele Dagen gaaer ”paa Arbede” vilde jo være heel forladt og alene i mit meget beskedne Hjem der kun bestaaer af et rummeligt Soveværelse paa anden Sal. De to Portraitter som jeg har paataget mig at udføre ere brillante i Lighed og Behandling, og tillige kunstnerisk sande og fortræffelige, vistnok noget af det Bedste jeg kan præstere naar disse ere saa vidt færdige at jeg kan tage dem med mig saa tager jeg afsted, det bliver enten den 1ste eller 2den Juni alt eftersom Skibene gaae.

[2] Et kort Ophold for Kunstneren i London er uoverkommeligt, og de Fordeele som indvindes efter usigelig Arbeide, og som kun kan udholdes af et Menneske anlagt som jeg, og med den faste Beslutning at ville paa ny og paa ny igjen sætte alle Kræfter ind, mistes snart igjen naar et eller et Par Aar her ligge imellem, den eneste Udsigt for mig, da Navnet _er blevet bekjendt, og det vil sige meget, at faae _mange Portraitter bestillte som jo betales godt er at være her 5 Maaneder i Træk, fra den 1ste April, og til 1[s]te August eller til 1[s]te Juli, og have et Attelier. Det agter jeg ogsaa at gjøre for Fremtiden med Undtagelse af kommende Foraar, og da vilde jeg ønske at kunne tage begge Børnene

[3] Louise og ­Caroline, eller Louise og Sofie med mig, og maatte de i dette Tilfælde arbeide med Moder eller paa South Kensington Museum, kun er det Spørgsmaal, om de ville kunne holde Climatet ud thi Sofi er blevet meget tynd og har ofte ikke havt det godt. I alle Tilfælde kan jeg jo holde det ud og naar jeg arbeider vedholdende, saa dulmes jo Længselen efter det kjære Hjem som jo er meget stærk, mere end nogensinde ellers. O hvor jeg glæder mig til Sommeren, til i Ro i Forening med Alle at være sammlet paa Landet. Der ogsaa skal arbeides og med forøgede Kræfter, thi Harald kommer jo hjem og mangt et Billede skal der fremstaae af os begge i Forening. Mon der er Efterretning fra Frederik? Gud være med ham i Liv og Død! Jeg frygter meget for ham. Siden anden Maj har jeg ikke hørt fra ham. R.S. var hos mig for to Dage siden, hun seer rigtig rask og flink ud, og rar tillige. Hun har det rigtig godt, der hvor hun er, og Fruen holder meget af hende, og har foræret hende 16 Alen Tøj til Kjole. Jeg har ogsaa kjøbt en smuk ulden Nederdeel færdig syet til hende. Paa Søndag gaae vi sandsynlig begge to i samme Kirke, jeg troer dette bliver en dobbelt Velgjerning for hende at gaae i Kirke med mig. Jeg troer at Gud tillader mig i al Stilhed at vise hende den rette Vej, i christlig sand Kjerlighed forenede at søge Ham der aldrig svigter og der er kommet for Synderens Skyld til Frelse. Jeg er saa glad Du arbeider thi Bøn og Arbeide føre til Herren, men hvor stor er Gruppen Du skriver ”Smaae stor”
Lev vel kjære Adolf. Din trofaste Hustru
Elisabeth Jerichau

Blomsten den hvide er til Fader den lyserøde til Børnene.

Spørg Agnete om hun vilde glæde sig dersom Theresa Thornycraft kom i Besøg om 3 Uger til os?

Send Bøgerne til A. Borgens Adresse 142 New Bondstreet.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek