Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1860-06-26

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann er nu ankommet til Manchester og kan berette, at ægteparret Tennants gæstfrihed i London var dyrekøbt, da parret ikke betalte for to af de tre portrætter, hun udførte. Kunsthandleren Thomas Agnew, som Jerichau Baumann er blevet henvist til, mener, at hun bør opholde sig mindst 8 dage i Manchester. Hun glæder sig til et kommende ophold med familien hos Moltkes på Glorup Gods.

Transskription

min adresse 259 Arlington Place Oxford Road Manchester
den 26de Juni
1860.

Min elskede Adolf!

Vel er jeg paa Vejen Hjem, og allerede siden Søndagaftes i Manchester, men endnu maae jeg holde ud i 8-10 Dage borte fra Dig, fra Børnene! At jeg holder det saa længe ud, forundres jeg selv over, thi det er ikke saa ganske let som det lader. Især var de sidste 14 Dage i London drøje, og mine kjære Venners Tennants Venlighed maatte jeg betale dyrt paa mange ­Maader, skjøndt de i Grunden ere gode, men meningsløse ­Mennesker. Men disse ere der meest af i Verden alle vegne og al Vrøvl og Ubehagelig­hed kommer ved disse. Mundtlig mere derom kun det ene endnu brevlig at de istedet for 60 Guineer betalte mig 40 £st idet de supponerede at de andre 2 Portraitter var Foræringer skjøndt det Modsatte skriftlig var udtalt.

[2] Men nok derom det ubehagelige ligger nu bag ved mig Alt behageligt ­foran mig. Gid jeg snart havde naaet mit kjære Hjem, for at hvile mig ud hos mine Elskede Kjære, mine trofaste Venner, mine ­bedste Skatte i Verden, hos Dig og Børnene. Opholdet paa Glorup vil gjøre os godt hos Moltkes der viser os saa megen oprigtig Velvillie. Mange Hilsner fra mig til dem, til Blædels, Winters Line Læssøes og ­Conradsen. Konst­handleren Mr Agnew til hvem jeg er adresseret her, raader mig i det mindste at blive 8 Dage her vent mig derfor ikke førend Du igjen faaer Brev der melder Dig Dagen og Skibet som jeg bestemmer mig til, for at reise bort fra Hull. At jeg har valgt netop denne Vej er saa meget riimliger, [i]det jeg nødig vilde blive længere hos Tennants og det Hamborger Skib først 3 Dage senere forlod London

[3] end jeg reiste til Manchester. Omvejen og Omkostningerne ere saa ringe i Forhold til den heldige Chance mueligen at sælge, i alt Fald at blive personlig bekjendt under mit Ophold her, at jeg heller valgte denne Vej. Men kjædelig er det endnu at blive de 8 Dage længere her og dog er det rigtigst, thi der er Udsigt for Salg naar jeg bliver personlig bekjendt med Vedkommende siger Konsthandleren, og han maae jo bedst vide det. — Jeg antager at vi snart efter min Hjemkomst tager til Glorup? Vær ikke bange for mine mange Visiter min Adolf! Jeg er saa kjæd og led af alt som hører til denne Slags, skjøndt det hører sig til alligevel, — at jeg er glad ved med Dig og Børnene at flygte bort fra den Slags Forhold. Ak hvor jeg glæder mig til at hvile! Og hvor meget vi vil have at fortælle hinanden! Donnaldsons, Ja Adolf,

[4] de har staaet dem. Jeg har ingen kjærligere sandere Venner end disse herlige Mennesker. Og Batemann’s ligedanne. det bliver Deres Skyld naaer jeg faaer Succes i Manchester, Horners har ogsaa været meget velvillige. Men det var godt at Du ikke var med mig i London, kun et sligt og bøjeligt Stoff, som jeg er af kan i Længden holde ud, og mange Erfaringer har jeg samled der vil komme mig til Gode i Fremtiden, og flere Compositioner har jeg gjort simple og selvstændige som vil vidne om at Reisen ogsaa i den Henseende har virket heldig paa mig. Jeg haaber for Fremtiden kun at male Billeder der vil sælges. Lee Du kun, men der er noget i det. Kommer Bjerget ej til os, saa maa vi gaae til Bjerget. Det staaer endog i Bibelen. Men nu vil jeg først og fremmest over Vandet det blaae og saa bliver jeg til Mode som Klumpe Dumpe der faldt ned ad Trappen og dog tilsidst fik sin Prindsesse. Men nu lev vel kjære Prinds! Elskede Mand Hils vor egen kjære Line og kyss vores kjære kjære Børn fra Moder Gud holde sin Haand over Jer alle! Din Elisa

Endelig forandrer sig Vejret til det bedre, idag var der igjen en af de frygtelige Storme ledsagede af Lyn Torden og Skylregn, som so ofte her i Juni [ulæseligt]

Glæd mig med et Brev hertil og lad mig deri vide at Du har modtaget Vechselen.

Jeg betaler ikke mere end 1 £st og 12 Shilling her for Ugen. Logis bestaaende af 2 smukke Værelser 2 Gange Thee og Middagen inclusive men Vogne ere dyre 6 Shillings betalte jeg idag for en Tour. Imorgen er jeg indbuden til at kjøre paa Landet og tage Lunch med og til en riig Banquier, Hambros Ven.