Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1860-05-28

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann har netop tilbragt en søndag på landstedet hos bankier, baron C.J. Hambro. Hun har fået overbevidst Hambro om, at han skal bestille et maleri af maleren C.A. Schleisner. Jerichau Baumann håber desuden, at sønnen Charles Hambro vil bestille et portræt af sin hustru Susan Amelia Hambro. Kunstneren logerer hos familien Tennant, der forsøger at hjælpe med at få solgt maleriet Britannia til en marineklub i London.

Transskription

62, Raphael Square
den 28de Mai 1860

Min elskede Adolf!
Jeg kommer fra Roehampton hvor jeg har tilbragt en deilig Søndag med at plukke Blomster, sidde i det bløde svulmende Græss og flette Krandse og tænke paa Dig og Børnene! Hvor jeg dog følte mig riig omgiven af Guds deilige Natur og i Bevidstheden om Din Kjærlighed, i den fulde Følelse af den ømeste Kjærlighed til Dig og Børnene!

[2] Jeg savnede Jer og længtes og dog var jeg lykkelig, ved Kjærlighedens Warme at være forenet med Jer endog hundrede af Miile fierner os fra hinanden. Saaledes burde vort Forhold mod Gud alletider være, inderlig og kjærlig Forening ved Samquem i Tanken med Ham som usynlig altid er os nær.
Tak for Dit elskelige Brev hvor jeg dog blev glad derved! Gud ske lovet! at Kongen har underskrevet, for saa er jo denne Sag endelig afgjort! —

[3] Jeg vilde strax havde svaret paa Dit sidste Brev, men da jeg tillige ønskede at tale med Hambro om Schleisner, saa opsatte jeg mit brev til idag. Hambro vilde først ikke indblande sig paa Noget men jeg gav ikke Slip, og skjøndt det ikke blev til Meget saa fik jeg ham dog til at bestille hos Schleisner et Billede til 200 Daler Dansk. Ligemeget hvilken Gjenstand, har han et færdigt Billede, saa maae

[4] han gjerne sende det, lad det endelig ikke være for stort eller for rigt for den Priis, thi det vilde nedsætte hans Arbeide, smaat men godt maae det være. Som jeg skrev Dig forlader jeg vel neppe London før om 14 dage og skulde den unge Hambro ønske sin Kones Portrait malet til en antagelig Priis, saa tager jeg vel sagtens til Milton Abbey for at male Portraittet, som jo kan fuldendes i Kjøbenhavn. 8 – 10 Dage vil være tilstrækkelige dertil

[5] men synes Du ikke at det er rigtigst, naar jeg nu engang er her, at udføre de Arbeider som bliver mig overdragene. Du har det sagtens bedre med vores kjære Børn end jeg foruden Jer! Saasnart jeg har faaet Svar fra Charls Hambro skriver jeg derom. Tennants gjør Alt hvad Venner kan gjøre for at fremme mine Anliggenheder, bliver Brittania solgt her, saa er det dem som især har havt Deel deri, da Mrs Tennant søger at interessere

[6] sin Fader en gammel Admiral for dette Billede, for at faae det kjøbt til Marine Clubben den største og rigeste her. Tal ikke om denne Sag til Nogen da den er temmlig uvis. Tennants søger endvidere at forskaffe mig flere (2 andre) Portrait­bestillinger, lykkes deres Bestræbelser og C Hambro ønsker sin Kone malet, saa kan jeg umuelig være hjemme før midt i Juli. Men det bliver lidt haardt for mig kunde dette skee. Tennants har indbuden mig til næste Aar, at tilbringe hele Tiden af mit Ophold i London hos dem

[7] og at tage et af Børnene med; Donnaldsons har gjort mig det samme Tilbud (men ikke talt om Barnet). I alt Fald er det rart for mig at vide, hvorhen at gaae strax ved min Ankomst og derefter at indrette mig efter som Forholdene kræver det, og hvor glædeligt for mig at møde slige træfflige Mennesker, der mener det mig saa godt. —
Noderne til Rung ere allerede coperede, jeg troer det koster 12 Shilling engelsk. Vil Du

[8] ikke sige Frue Winther at jeg kan lade skrive af til hende hvadsomhelst hun ønsker fra Brittish Museum bare hun lader mig vide hvad det skal være. I September kommer nok en af Tennants Venner til Kjøbenhavn med sin Lystjagt og besøger os, der skal Du faae Din engelske Deel af Fornøjelsen med Lystseiladser og Whist om Aftenen ombord. Bare jeg selv snart kunde være hos Dig! Jeg skal ikke blive bedrøvet, naar der ingenting bliver af Portraitbestillingerne fordi so kommer jeg snarere hjem, om 8 Dage er jeg færdig her i Huset og 8 Dage mere for at male Miss Horner etc og saa til Manchester og til min elskede kjæreste Ven og Børnene lev vel Din Elisa!

Hils og kyss Børnene, Line, Dronningen Carl Malthe Klausen etc.

Mit Billede af de engelske Orphans bliver deiligt det bliver ikke ganske ­færdig men til største Deel, men jeg maler ogsaa uhyre fra 9 – 8. [Hvildedagen] i ­Roehampton gjorde godt.