Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1860-06-01

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann skriver hjem og fortæller, at kunstsamleren og politikeren Thomas Conolly nu har købt endnu to af hendes malerier. Hun beretter desuden om mulighederne for salg af kunst i Manchester, hvor hun agter at afslutte sit ophold, inden turen går mod København. Hun er derudover ganske utilfreds med kunsthandlerens dispositioner i The French Gallery : Først nu udstiller Gambart hendes store maleri Britannia, som hun venter sig meget af, men billedet hænger dårligt.

Transskription

62 Russel Square 1te Juni 1860

Min inderlig elskede Adolf

Igjen gode Efterretninger to smaa nye Portraitbestillinger til 15 ­Quineer Stykket (Børnehoveder) her i Huset og 2 Billeder solgt paa ny, ”­Magdalena” til 80 G: og Amagerhovedet til 28 G: og til hvem? Til den samme Herre Thos Conolly, som har kjøbt Italy og Du skulde læse hans Brev til mig, hvori han udtaler sig om mit ”Italy”, aldrig har jeg hørt større Anerkjendelse af et Konstværk; han finder det det bedste Billede paa Udstillingen i London.
En anden, en meget indflydelsriig Mand i Manchester har jeg lært at kjende, som interesserer sig levende for mine Billeder og har tilsikkret mig fri Transport til Manchester for disse. Jeg maae endelig blive 8 Dage i Manchester, hvorhen jeg bliver paa det brillanteste introduceret,

[2] dette Bekjendtskab skylder jeg Horners. Er Din Slavinde snart færdig, det vilde være en herr­lig Gjenstand for Manchester Udstillingen, og let at pakke og at sende herhen er den, ­Transporten faaer Du halvt frit. Der er megen Chance for Salg, ­Forbindelsen om Sommeren mellem Hull og Kjøben­havn so let, so lidt Risico, og billige Fragter og Assurance gjør endelig Din Pligt i denne ­Retning, thi ellers kaster Du de Fordeele fra Dig som Du med større Lethed end jeg kan opnaae, og det er jo ­urigtig naar et Navn som Dit skal gaae glemt hvor det ei ­alene kunde gavne os men hele Konst­retningen. Mundtlig mere herom. Mr Bateman en af ­Englands første Civil Ingenieurer og hans ­Svoger den Herre fra Manchester som hører til Udstillingscommitteen, har sagt mig at der i England for Tiden var meget at gjøre for Billed­huggere, paa Grund af de mange Monumenter der ved Subskribtion

[3] bliver opførte for de i Krigen Faldne. — Idag kom Svar fra British Museum — Nej— men jeg skal nok sælge dem fordeelagtig naar jeg først vinder mit store Navn her som alt har begyndt at klinge godt. Kun lidt Taalmod endnu, og ingen Ting forhastet, det kommer Alt og godt den Tid naar baade Du og jeg vil høste Guld af den Sæd som jeg med Flid og Fortrøstning til Guds Velsignelse der aabenbar hviler over mig needlægger i det gamle Englands Skjød. Mr Conolly er en uhyre riig Mand og har saa smaat begyndt at sammle paa Antiquer. Naar jeg først faaer mit Attelier og Afstøbningerne bliver opstillede og seete, og jeg bærer mig rigtig klogt ad, saa bliver det til Noget! Imidlertid opbevarer Donnaldson dem og sender Dem til sin Tid hvorhen Du vil. Gambart er en daarlig Crabat en rigtig Jøde, som har schoflet mig (behandlet mig slet) Efter i 3 Uger at have ladet mig vente har han udstillet Brittania først og 3 smaae Billeder derefter men hængt alle saa daarligt og højt at de neppe kan sees. Magdalena solgte jeg her i Huset. – C Hambro Sønnen ønsker sin Kone malet men hun vil ikke sidde, der bliver altsaa ingenting af dette Portrait.

[4] Men da jeg sandsynligviis endnu faaer eet Portrait bestillt, so bliver jeg sagtens til sidst i Juni i England. Jeg længes, saa det er lidt haar[d]t for mig, men jeg tør ikke forhaste eller arbeide over Evne, fra 9 – 8 maler jeg flere Dage i Træk, men saa maae jeg hvile 1 – 2 Dage for ellers kan jeg ikke sove. – Der er megen Udsigt til min Brittanias Salg men nærved skyder ingen Fugl. Vexel sender jeg ikke før jeg forlader London da jeg ikke faaer Pengene før.
Jenny Lind har besøgt mig var yderst elskværdig, (hun er reist nu). Lady Marianne Alford har svigtet, lader det til. Her i Huset var stor Angst og Bedrøvelse det yngste Barn var dødssyg for Tænder i 3 Dage og Nætter. Ak hvor meget tænkte jeg paa lille Sophie! og bad for hende for Jer Alle. Gud holde sin Haand over Jer I Kjære Alle! Kyss Børnene fra Moder og siig dem at det er for Deres Bedste jeg er skillt fra Dem fra Dig. Lev vel hils vor kjære Line. Din hengivne og trofaste Hustru Elisabeth.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London
København

Det kongelige Bibliotek