Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1863-06-17

Dokumentindhold

Jens Adolf Jerichau har forladt London, og Elisabeth Jerichau Baumann skriver hjem til ham og fortæller, at hun bliver lidt forsinket med hjemrejsen, da hun er faldet og har slået sit knæ. Humøret fejler dog intet, for hun har malet tre portrætter af prinsesse Alexandra samt solgt copyright til portrættet til en kunsthandler i London, hvilket betyder, at billedet vil blive stukket i kobber og solgt i større oplag som grafisk blad. Hun arbejder stadig på at få solgt Jerichaus antikke samling, men der er ikke interesse for hele samlingen.

Transskription

London den 17de [juni 1863]

Min kjæreste Adolf!

Alt var pakked igaar aftes, og jeg var parat til at reise, men so gled jeg ude paa Gaden og faldt saa stærk paa et af Knæerne, at det er nok bedst, at jeg for at skaane Knæet bliver her til paa Løverdag Kl. 12 i London. Der er ingenting yderligere at see men desmere gjør det ondt og brender indvændig. Jeg har ligget hele Natten over med kolde Saltvandomslag for at forhindre at der kom Inflamation til. Jeg bliver disse Par Dage længere her for to Grundes Skyld, for ikke at anstrænge Knæet, og derved at forebygge Følgerne, og fordi jeg er paavirket af den Tanke at dette underlige uforudseete Tilfælde i samme Øjeblikket at jeg var færdig til Reisen kunde være et Varsel. Jeg kan ikke komme over den Tanke, og saa er det nok bedst at styre Længselen efter Hjemmet

[2] til paa Løverdag Kl. 12.
Men skjøndt jeg er kommet paa Knæ, so er jeg langtfra kommet paa ­Knæerne, tvertimod staaer mine Affairer brillante, jeg har nemlig malet Prindsessen to Gange, det ene Portrait er som Du veed bestemt for Prindsesse Louise det andet er af Prindsessen af Wales bestemmt for sin Broder (50 Gui) det tredje i Heel Størrelse er blevet mig bestillt for Irland (150 Guineer) desuden har jeg solgt Copyright for 100 Guineer til den første Konsthandler her. Den samme Konsthandler har tilbuden mig at sælge mit Billede ”Foundlings”, ogsaa en anden Bestilling endnu til 100 Guineer for et hvilketsom helst polsk sujet har jeg faaet, og en Portrait­bestilling (Brystbillede) til 50 Guineer, som skal males efter et Photografie. Der er foruden dette Udsigt

[3] til Salget af begge de store Billeder, idet der ere Liebhavere til begge, men endnu ingenting desangaaende er afgjort. Men jeg har ogsaa arbeidet utroligt med hele Sjælen og Legemet foruden med Hovedet Armene og Benene. Ingen Vej var for lang, ingen Møje for stor ingen Ting for ubeqvem om Dagen malte jeg baade i Hjemmet fra Kl 6 og derpaa i Marlborough-house og saa igjen i Hjemmet til Kl. 4, derpaa fik jeg Besøg og arbeidede igjen til Kl 8½. Træt er jeg, men rigtig glad og taknemmelig mod vor kjære Fader og Gud, for den Velsignelse, han har lagt i mine Hænders Gjerning! Jeg har ogsaa været med Hambro til Antiquerne i brittish Museum hos mr. Newton, og fundet

[4] stor ­Velvillie, men 3000 £st for hele Sammlingen er han ikke villig at betale bryder sig ikke om hele Sammlingen vil Du derimod sende Caracalla Hovedet og det ene Basrelief (som er fundet i Athen) til London saa vil Du maaskee siger han kunne sælge disse tvende Dele for mindst 1000-1200 £st, til British Museum. Men dermed behøver vi jo ikke at forhaste os thi under Dit Ophold i Rom kunde letteligen en Kjøber findes. Miss Rowans deilige Tanke om Friisen, har endnu ingen Fremgang faaet, end at Ideen er i gode Hænder og Interessen vakt for samme hos Vedkommende som er en uhyre riig Mand.
Næste Aar, eller naar Din Adam og Eva ud­stilles i Marmor skal Friisen udstilles og omtales i alle ­Blade, hvorved Miss Rowan vil være behjælpelig, saa gaaer det nok. Tom Taylor var hos mig igaar. Han synes Du burde behandle oldnorske Stoffer. Han er ­Manden til at bringe enhver Konstner i Vælde, tænk paa Valkyrien paa Fosterbrødrene paa Loke og Sine. Kjære gode Adolf brug dine herlige Kræfter!

Lev vel min elskede Adolf Kyss og trøst Børnene, for det Moder ej som hun havde glædet sig til kommer paa Søndag.

Med Guds Hjælp er jeg hos Jer paa Tirsdag. Lev vel. Din trofaste Hustru Elisabeth

Fakta

Brev

Dansk

Måned og årstal er skønnet ud fra konteksten.

London
København

Det Kongelige Bibliotek