Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1860-04-27

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann er ankommet til London fra et vellykket ophold i Paris. Denne gang er hun allerede i gang i byen fra slutningen af april og kan dermed deltage i åbningen af Royal Academys udstilling. Hun bor hos arkitekten Thomas Donaldson og dennes hustru Matilda. I brevet lufter hun sine tanker om at rejse hjem over Manchester, da der er gode muligheder for at udstille og sælge billeder i byen.

Transskription

Bolton Gardens Russel Square
den 27de April 1860

Min elskede Adolf.

Jeg er i London, Mrs Donnaldson modtog mig ved Jernbanen med sædvanlig Godhed, det var første Gang at jeg paa et fremmed Sted følte mig ei som Fremmed. Opholdet hos denne herrlige gudsfrygtige Familie gjør mig usigelig godt. — Overfahrten var meget stormfuld, og det var isnende koldt, men jeg blev hverken søsyg eller forkjølet (den varede i 6 Timer fra Dieppe.) — Jeg har det rigtig godt og roligt hos mine Venner og kommer mig fuldkommen, thi jeg havde været mere angreben end jeg selv havde villet tilstaae mig det. Hvad Forholdene her angaar, saa troer jeg neppe at de bliver so gunstige som i Paris, men ogsaa der og her som allevegne ere de første Skridt og den første Tid den vanskeligste, og de gunstige Forhold bringes af Tiden. Jeg kan endnu ikke andet sige Dig end, at Brittania idag eller i morgen

[2] bliver sendt til Buckingham Palace, som jo tillader Haabet at Billedet mueligen kunde blive kjøbt af Prindsen, uden dog at give mig megen Betryggelse da Prindsen ei skal være rundhaandet. Det bliver ikke udstillet iaar paa R Academys Udstilling, skjøndt det blev antaget, men det maatte vige Pladsen for alle Billeder som kom førend dette, ogsaa for mine andre tre fra Paris, der skal hænge godt og vinde stor Bifald blandt Konstnerne (Moderen med Barnet, Italiäneren og det lille Genrebillede). Udstillingen aabnes ikke før den 7de Maj. –
Jeg skal boe idetmindste 14 Dage hos Donnaldson, hvis Portrait jeg til Gjengjeld ønsker at male. Den unge Frue Hambro som jeg først fik at vide her er i Paris, saa der bliver ikke noget af denne Bestilling. Jeg har ellers faaet et Portraitbillede til 12£st bestillt af Mrs. Tennant,

[3] det samme Barn som jeg 8 Aar siden har malt. Om jeg ikke faaer andet saa vil denne lille Bestilling netop dække alle mine Udgifter her som dennegang paa Grund af det store Billedes Transport ere betydelige. Men skulde Brittania ej blive kjøbt i London, ei heller blive udstillet hos Gambart, saa sender jeg den til Udstillingen i Manchester tilligemed flere af mine andre Arbeider som jeg har her. Det vil ganske blive afhængig af, hvorledes mine Forhold her vil stille sig, om jeg bliver her til Slutningen af Maj hvis det tegner godt, eller forlader London henved den 20de for at gaae til Manchester, hvorhen Hambro vil give mig de bedste Anbefalinger og vilde jeg efter Omstændighederne blive der enten kort Tid og over Hull komme tilbage til Kjøbenhavn

[4] eller blive 2-3 Uger der og derpaa ligeledes komme hjem over Hull. Der skal i denne Tid gjøres meget for Kunst i Manchester, og alle som kjender Forholdene i England raader mig derfor endelig at gjøre denne so ubetydelige Reise. Jeg har ingenting forsømt i Paris, men da der dennegang Ingenting mere var at gjøre for mig forlod jeg dette dyre Opholdsted. Der var ikke Tale om at kunne komme til at male Kejseren, Du kan tro at Sligt kan ikke skee, undtagen Fyrster anmodes derom af Fyrster. Enke Dronningen vil muligen kunne være mig behjælpelig dertil i næste Aar, thi hun er velsanseet hos Kejseren og det er bestemt at jeg maae være i Paris næste Aar, men boe privat chambre meublé i Paris fra Marts til Ende Maj og Du burde være der i det mindste 3-4 Uger. Nu da jeg har brudt Iisen, og Interessen for Dig er levende vakt vil Du med Dine herrlige Arbeider og Dit interessante Ydre kunde opnaae meget, uden at føle Dig geneeret. Du kan troe mig jeg har vundet megen Erfaring paa mine Reiser

[5] som skal komme mig og os til Gode. Navnlig har jeg lært ej at hengive mig sangvinske Forhaabninger og at være forberedt paa at skuffes i disse, og har jeg tillige lært, at der er meget for mig at lære, og disse nye og store Konstindtryk af det bedste som jeg har seet i ny og antik Konst giver nye og større Kræfter, og at man ei ustraffet kan leve ­tilbagetogen i et lille afsides Land som Danmark uden af og til at modtage nye Paavirkninger og komme i Contact med den øvrige store Konst­verden. Min Hensigt er for Fremtiden at dele mig ved at male ­mindre Billeder og kun af og til et større Billede. Jeg har især lært Publikums Smag at kjende og veed nu nøje hvad der udkræves for at vinde Kjøbere for mig, det gjælder ikke at fornægte mit eget konstneriske Jeg, men kun at vælge Gjenstanden Belysningen og Størrelsen i Forhold til Gjenstanden selv, og i Forhold til Tidens Fordringer. En Konsthandler i Paris, den første har i Sinde at kjøbe

[6] min Havfrue fra mig, naar hun som han forudsætter vil gjøre Lykke paa Pariser Udstillingen. Mundtlig har jeg meget at fortælle Dig, flere nye Compositioner at vise Dig som ere heldige. — Jeg har den bestemmte Villie hvert Aar (naturlig med Din Tilladelse) at reise til Paris og til London og efter Omstændighederne blive 2-3 ­Maaneder borte fra Hjemmet for den øvrige Tid uafhængig at kunne arbeide og nyde i Ro i vort kjære Hjem, og jeg anseer dette saa langtfra at være et Ulykke at jeg snarere maae ansee det for tilfredsstillende en kort Tid at skulle ligesom Bien sammle ind fra Blomst til Blomst, endog ­sammle Honning fra Giftblomster for at nyde Arbeidets Løn i den hjem­lige Kube. Lad os kun alletider søge det Bedste saa vil vi og finde det Bedste, der er Guldkorn strøede midt imellem Sandet, det ­gjælder kun utrættelig at søge efter dem og at bortskylle Smudset. Jeg tager Forholdene 

[7] som de ere uden at gaae i Rette med dem, og søger at gjøre mine Kræfter frugtbringende hvor dette er muelig, uden at forlange fra den golde Jord at den skal fremkalde en saftig Frugt. Lad mig kun som Dykkeren med Tro paa Guds Hjælp gaae ned paa Dybet for i Dyndet at søge efter den rene Perle. — Jeg forlanger ingen Riigdomme men stræber efter at virke i Forhold til de Kræfter som ere mig betroede, og istedet at give Afkald paa det som jeg er anvist at kunne naae, og derved lide og blive utaalmodig og bitter under Forhold der ere ugunstige for disse Kræfters Udvikling, at naae Maalet for mine Bestræbelser naar disse har en sand Berettigelse.
Jeg er meget lykkelig over Dit kjære Brev som over Lines, og takker Jer begge inderlig for disse kjære Vidnesbyrd af Jer Godhed mod mig. Gud skee lovet at lille Louise er saa vel igjen, og at lille Sophie

[8] har faaet sin Tand so let, hvilken Glæde! Saa megen Fornøjelse det skaffer mig at snakke med hendes lille Portrait saa megen Savn føler jeg igjen ved ikke at kunne føle hendes første lille Tand. Jeg har gratuleret hende, og beder Dig at give hende et sødt Kyss som ogsaa at kysse de andre kjære Børn alle hjertelig fra Moder, som nu neppe mere bliver længe borte. —
Lady Eastlake er fuld af Godhed mod mig. Saasnart jeg har nogetsomhelst nyt at melde skriver jeg igjen, det være sig Brittania, Antiquerne, eller — men det sidste kan ikke forventes før Udstillingens Aabning, om de andre Billeder. I alle Tilfælde faaer Du en af Dagene 8000 Frs sendt over ved Hambros Mellemværende. —
Til Sir Erw Landseer skal jeg en af Dagene som ogsaa til Lady Marian Alford som ikke før Mandag kommer til Byen. Lev vel min Elskede! de hjerteligste Hilsner til Line, Læssøes, Winthers fra Din trofaste Hustru Elisabeth.

Hils Ida, Ammen Hanne og Marie. Hvor glad er jeg dog og Missen har det saa godt.

Mange Kyss i Tanken til hende. Her er meget koldt

Skal Børnene have Strømper, skal Du have lette Undertrøjer?