Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1858-05-22

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann har gennem den prominente Charles Eastlake etableret kontakt til kunsthandleren Ernest Gambart. Han driver et af Londons førende gallerier, The French Gallery, og her udstiller hun flere malerier, herunder en version af Husandagt samt et genrebillede forestillende en norsk pige.
Af nummereringen på brevsiderne fremgår det, at brevet er en fortsættelse af brevet fra den 17. maj 1858.

Transskription

[6]
den 22de Mai [1858]

Min elskede Adolf.

Der er gaaet mange Dage, hvori jeg har havt det meget mere svært end Du kan tænke Dig det, thi det er ikke let fra 1 – 5 hver Dag at sidde forgjæves i et dyrt Bolig for at modtage Besøg, uden at Nogen kommer, især naar Hertugen af Southerland med sin Datter har været uden at kjøbe noget somhelst. Jeg havde skrevet meget til Dig, men revet alt i Stykker igjen, for at Du ei skulde faae Indtrykket af min forknytte og sørgelige Stemmning. Siden i Forgaars seer det igjen klarere ud, men om Solen endelig bryder frem, det skal vi begge to ej stole for meget paa. Imidlertid, er det for mig og flere af mine Venner her, skeet alt hvad der kunde skee for at fremme mine Anliggender, vi maa aldeles lægge det i Guds Haand, om han vil lægge Velsignelse i mine Bestræbelser. Det bedste er at jeg har vundet megen Ro, som jeg tidligere manglede. Nu vil jeg sige Dig, hvad der er opnaaet fortiden. Sir Charles Eastlake anbefalede mig til den første Konsthandler her, som har det franske, et meget fashionabelt og besøgt Galleri og der bliver mine Billeder d.h. (de to Amager Billeder er det allerede siden 2 Dage), Huusandagten og den norske Pige bliver udstillede der den 2den Juni, før kan det ikke skee fordi Billedet maae jo først rentoileres. At opnaae Billedernes offentlige Udstilling var yderst vanskeligt og betinget, med Henhold til et heldigt Resultat, da de ellers ei kan blive omtalte offentlig. Dette vil skee, ved Dasent, som er af en

[7] ligesaastor Imødekommen som af den største Tjenestvillighed. Du kan ikke tænke Dig hvor venskabelig og hjertelig han er mod mig, det samme kan jeg sige om Eastlake, og om Donaldsen. Siig det endelig til vor kjære Ven Chr Hansen. Donaldson har uopfordret introduceret mig til Earl de Grey, en af de fornemmeste Mænd i London, hvor jeg var til et stort Fest. Dit Portrait blev der udstillet hiin Aften, og jeg blev ­presenteret blandt andre til Marquis af Landsowne. Al dette kan ingen anden ­Resultat have til Følge, end at det er en Ehre for mig. Frue v Rothschild var hos mig, og troer jeg temmelig vist, at hun kjøber et af Billederne. (a b ikke Huusandagten eller Billedet med Faarene) dog stoler jeg endnu ikke ganske fast derpaa. Soiréen hos Earl de Grey var ganske mageløs brillant. Ogsaa Lord Palmerston og flere andre ­store Mænd og deres Damer var der. De pragtfuldeste Konstværker og de pragtfuldeste Toiletter og skjønne Mennesker gjorde hinanden Rangen stridig, og den Riigdom ved Opvartningen og Anretningen og hele det magnificente [ulæseligt] lader sig ikke beskrive. Og Dr. H E Grey var der, og var meget venlig. Han fortalte mig at det var Dr. Wallich som havde sagt at jeg ikke malede mine Billeder selv! – Hvad synes Du herom er det ikke utroelig??!

[8] Mundtlig vil jeg fortælle Dig mange smaae moersomme Træk, om den Forekommenhed som viistes mig af Donnaldson kan Du neppe gjøre Dig ­Begreb om, det samme maae jeg sige om Dasent. Idag førte han mig til Crystal Palace i Sydenham. Jeg havde, eller rettere jeg vilde ønske at jeg kunde give Dig kun et let henkastet Omrids af denne mageløse Pragt og Herlighed som jeg saae der, men det er umuelig! Jeg vil prøve at skizzere det til Børnene. Fra 2 – 6 gjennem­st[r]øjfede vi denne Trylle­verdens mangfoldige Rum hvor Alt hvad Menneskets riigeste Phantasi kan tænke sig, paa det Fuldkommenste var representeret. Der var det herrligste Blomster og Frugtskue. ­Menneskerne i de brillanteste Toiletter vrimmlede i største Orden iblandt disse mage­løse Exemplarer af Theeroser, Azalier, Pelogunier, Chrysanthemer, Erica og Orkidéeblomster. Fontainerne sprudlede ud af phantastiske kolossale og dog saa ziirlige Crystalbeholdere. Tonerne af det ­mægtigste Orgel jeg nogensinde har seet opfyldte denne lette kjække højt mod Himmelen ­kneisende Krystalbygning og afvechslende med Orchester musik der udførte de herrligste Mesterværker, og alt hvad Verden ejer af det herligste baade i Gypsafstøbninger, Porcellainkostbarheder. Indenfor Tropiche Planter i umaadelig Størrelse og Pragt, sjældne udstoppede Dyr og frem for Alt tro Gjengivelser af Alhambra Pompei græske og Ægyptiske [ulæseligt] Huse og Templer saa store som i Virkeligheden og aldeles gjengivne ligesaa kostbare, gjør Indtrykket paa Beskueren som at han i ­Drømme henflyttes fra Land til Land og der seer dets herrligste rigeste Skatte.