Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1871-05-20

Dokumentindhold

Kunstneren glæder sig til at vende hjem fra London, og i brevet fortæller hun om datteren Sophie, der er et indtagende væsen, men som skal have en fast opdragelse.
Brevet afsluttet med kommentarer til malerier solgt i Skt. Petersborg, hvor en kunde ikke vil betale det fulde beløb for et bestilt portræt.

Transskription

London 20 Maj 1871

Kjære Adolf og I elskede
Børn og kjære Venner

Nu er snart den svære Arbeidstid overstaaet og jeg tager til Reden den 31te Maj eller 3die Juni tager jeg med Guds Hjælp hjemme, med Gøjgøjen til de hjemlige Skove. Nej hvor jeg glæder mig! Men Du maae ikke troe kjære Gøjgøielsker at Gøjen har skjemmet sig, Udslættet er over lidt mager og forviltret er Gøjen vel bleven, men munter og med straalende Øjne og straalende Haar. Ja det er virkelig et herrligt rigt begavet lille Menneske, som dog meget vaersomt maae omgaaes med ligesom Sommerfuglene, for ej at Støvet gaaer af Vingerne Hun maae vogtes frem for Alt for Forfængelig­hed hvortil hun har Anlæg, og holdes i Tømme da hun sparker ud til alle sider som

[2] en villig ung Hest uden Tømme der jo kun naturligviis er heel Slap, saa hun undertiden er løbet løbsk. Hvor vigtig en regelmæssig ordnet Børneopdragelse er har jeg aldrig bedre sandet end nu med vor kjære Sofie. Spreads tillader hende at være ligesaa unyttig som muelig, og det har Fifi ej godt af, hendes tendents til Orden, og Flid er aldeles usynlig og Moder maae spille Augustas Rolle og er glad over naar Fifi da sætter et alvorligt Ansigt op uden at være mukken og tager sig sammen. Men snart kommer vi jo igjen i de gammle Folder. Jeg glæder mig usigelig til Ro i Hjemmet. Livet i London som jeg fører det er uudholdelig i Længeden, dog troer jeg nok at jeg har været i Stand at udrette og ordne meget for os. Lev vel I kjære Alle.
Jeres trofaste E Jerichau.

Siig til Smidt og Le Maire at Betalingen var aftalt med Fruen 800 R at en anden Dame for et Portrait havde givet 600 R som skulde holdes hemmeligt som dog blev røbet at Girico i Følge deraf kun vil betale 600 R, og om S og le Maire raader mig under disse Forhold at sende Portraittet forinden jeg har modtaget Pengene, da jeg naar Manden bærer sig saaledes ad, er bange for at han sender Pengene overhovedet at efter vel at have modtaget Pengene. Portraittet? Send det dersom det bliver raadet, men saa skulde det sendes til den danske Consul Herr H Pallissen Ridd[er] af Dbg og skal Pengene udbetales mig naar det er ankommet i Pallissens Haand.
Hvorledes har Agnete det, er der Efterretninger fra Frederik? Louise maae gjerne gaae til Blædel, men kun til Frimodt, naar jeg mærker at Blædels ­Underviisning ikke gjør hende godt. Snart kommer jeg
.

Jeg har skrevet til Gisico at han tager feil med Henhold til de 600 Rd men at han maae gjøre det om han finder det rigtigst.

Gisico har skrevet mig til og bedt at Portraittet maatte sendes til den danske ­General Consul i St Petersborg, derfor maae vedlagte Brev sendes ham til strax og derefter ligesaasnart Portraittet og Tøjet. Billedet til Kejserinden til ­General Moritz Saintienne de Sulle ”Imperior” loire de Russie St. Petersbourg. Dansk General Consul til Pallissens adresse er St. Petersburg Wasili [ulæseligt].

Bøgerne er ankomne men ingen [ulæseligt].

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek