Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1869-05-21

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann er i London i selskab med datteren Caroline (senere primært kaldt Agnete). Af brevet fremgår det, at hun er i fuld sving med at male portrætter, ligesom der luftes tanker om mulig udstillingsvirksomhed i Göteborg. Kunstneren er ikke længere på god fod med bankier C. J. Hambro, der gennem årene har hjulpet til med de engelske forhold, og, som det fremgår af brevet, tillige er gudfader til datteren Caroline. Hambro har vægret sig ved at yde et kortvarigt lån, så Jerichau Baumann kan betale for logi, men indvilliger, da betalingen for et portræt snart falder. Som altid er der mange fremtidsplaner, både hvad angår ture til Amerika, Storbritannien og Italien.

Transskription

London 21 Maj 1869

Min kjære Adolf
Tiden gaaer hurtig under stadig uafbrudt Arbeide, thi saaledes maae ­Londonner Livet characteriseres. Mrs Lane’s Portrait er færdig, og er meget heldig. Næste Uge maler jeg Mr. Dallas’s Portrait derefter Tom Taylor, (uden Betaling) for Dallas’s (Hovede) faaer jeg 50 Guineas for Mrs Lane’s 40 Guineas, saa jeg dog ej kommer helt tomhænded hjem. Der er Tale om 2 Portraitter til som dog ej endnu er blevet afgjort, men endog jeg skulde faae dem at male kommer jeg ikke senere hjem end den 13de, saa vi kunne naae at møde i Göthaborg, dersom Du synes, dog maae Du_bestemmt _skrive om Du vil eller ikke, og i Alt fald lade melde os til Committeen hvilket _maae skee indtil den 1te Juni, vi kunne der, dog blive borte om vi ville.

[2] Endnu veed jeg ikke om der bliver noget udstillt af mine Arbeider i Gothaborg? maae jeg endelig bede om Brev snarest muelig Du Kjære, thi det er tungt ej at høre fra Hjemmet og Du veed af egen Erfaring at London ej er et hyggeligt Opholdsted. Jeg har skrevet til Harald og længes ogsaa at høre fra ham. Caroline har det godt lidt Udslæt paa Hænderne undtagen som hun plejer at have i London. Jacoba har det brillant, følger med os allevegne, og synes uhyre godt om London. Jeg haaber hun faaer det godt her. Baron Hambro have vi besøgt, nemmlig C og jeg og han var kun lidet imødekommende, saa vi forlod Roehampton kun lidt opbyggede, igaar var jeg i hans Contor, og bad om 20 £, hvorpaa han spurgte om jeg havde Accreditiv og da jeg ingen havde, men sagde

[3] at jeg haabede at der var Sikkerhed nok i mit Navn, nægtede han tørt at give mig Pengene, men da jeg kun endnu havde 3£ i min Portemonnaje og skulde betale for vor Logis, sagde jeg om han da vilde forestrække mig 5 Pund, hvilket han betænkte sig paa at gjøre men dog mod Quittering og ved indtrængende at indskjærpe sin Søn ”at skrive det i Bogen” gjorde. Nu vil jeg bede Dig kjære Adolf for at give mig Opreisning, om Du omgaaende vil sende mig et løbende Accreditiv, ligesom det jeg havde i Rom, lydende paa 3000 Daler. Jeg skal neppe bruge det, uden for at tilbagebetale Hambro de 5 £, thi sidst i Ugen vil jeg kunne disponere over 90 Gs men det er kun fordi Hambro skal paa denne Maade faae en pæn Irettesættelse, og derefter sætter jeg aldrig min Fod mere derhen

[4] ligesaalidt som Caroline som er oprørt over sin Gudfader.
Ellers ere alle her mod os af en uhyre Godhed og Imødekommen[hed] og skjøndt jeg stadig endnu kun gjør Smaaslag endnu her, saa er jeg saa vist som muelig, at jeg ved at holde ud, nok skal vinde Sejr her ogsaa og faae glimmrende Resultater, ligesom jeg nu i Rom har begyndt at faae Fodfæste, men det er absolut nødvendigt at jeg i Vinter er 4 Maaneder i Rom, 2-3 Maaneder her og saa til Amerika. Prindsessen er God­heden selv mod mig. Besøg Dronningen og siig hende at vor elskede ­Alexandra har det godt, og er saa elskelig mod os. Og nu til Slutning vil jeg bede Dig at Du endelig beslutter Dig om Du vil sende Adam og Eva herfra til Manchester eller til Berliner Udstillingen, eller om Du forinden Du disponerer derover i en hvilken somhelst Retning helst giver mig ­Ordre til at den endnu forbliver hvor den er, indtil den udstilles her i RA i ­kommende Aar hvor der nu er deilig Plads og Lys, thi dette kunde da skee i ­kommende Foraar, nu da T Taylor er vor Ven, og jeg kunde da aftale alt med R. Academicians, derfra kunde Grouppen paa Berliner ­Academiets ­Bekostning udstilles i kommende Efteraar, og derfra ­retournere til Christania, samtidigen vilde jeg bede om Du vilde lade nogle af Dine Skitzer bliver udstillede. Naar Du slet ingen Bekostninger har deraf, saa skulde Du virkelig tillade at dette skeete, for saa kan jeg tillige nytte Dig, og vores Navne blive da stadig nævnte sammen. Lev vel elskede Mand og vedbliv at holde af Din trofaste Hustru. E Jerichau.

Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek