Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1867-07-06

Dokumentindhold

Før opholdet i London har Elisabeth Jerichau Baumann været i Paris og deltaget i udstillingslivet. Og denne rejserute lader det til, at hun vil gentage i 1868, hvor begge ægtefæller har planer om at opholde sig i London. Med brevet skrevet i begyndelsen af juli, tyder meget på, at hun er ankommet noget senere til byen end vanligt, idet den engelske kunstsæsonen begynder i begyndelsen af maj. Hun udstiller tre malerier på Royal Academy, blandt disse findes gruppeportrættet af hendes tre døtre samt gruppeportrættet af Sir Francis Goldsmids nevøer og niecer (se brev af 17. maj og 6. juni 1866).

Transskription

London 6de Juli 1867
10 Dudley Place
Harrow Road

Kjære Adolf
Du troer maaskee at jeg søger at efterligne Dig, ved ikke at give andre Livs­tegn fra mig end at hæve Penge. Grunden dertil er naturlig den samme som i Rom forhindrede Dig i at skrive lange Breve, nemmlig Mangel af Tid, dog kunde det hos mig kun være Mangel af Tid drevet til det Yderste, naar jeg ikke faaer Tid at skrive, mens alle Tanker al min Længsel er hos Jer I Kjære! — Siden Tirsdag er jeg i London paa Mandag reiser jeg igjen herfra. — For Øjeblikket venter jeg paa Miss Jenny Morgan til hvem jeg ifølge Ønske har skrevet (efter forgjæves at have opsøgt hende) at jeg var at træffe til Morgen fra 9 – 10. Kommer hun ikke saa er Loddet kastet, ved kende at hun ikke kommer til os i Aar, og i dette Tilfælde sørger Professor Donnaldson for at vi til Efteraar faaer en Engelsk [ulæseligt]. Mit Ophold her som er meget billig ligesom Overfarthen og retourbilletten, har kun som eneste Hensigt at see gammle Venner og ordne Alt for kommende Aar, da jeg er fast besluttet at tilbringe 4 Maaneder

[2] af Foraaret deels i Paris, deels i London, naar ikke Krig eller Sygdom forhindrer Udførelsen. Bolig til os 5 samt Børnene vil ej overstige 4£ ugentligen, og forenet med vores Udstilling i London skal Du nok see glædelige Resultater, det kan aldrig feile. Mit Ophold saavel i Paris som i London har været yderst billige takket være min Nøjsomhed og Omsigt, men jeg har kjøbt Linned Strømper Støvler en deilig sort Silkekjole Trøje etc til mig og Adskelligt til Jer, det er mine 2 store Drenge og Dig naturligviis iberegnet, saasom Strømper Halsbind og Undertrøjer, desuden har Frue Holm bedt mig at kjøbe sig en sort Silkefløjelstrøje og et Overstykke til Josepha, og dette Udlæg tilligemed de andre Ting skulle jo udredes. Den 14de haaber jeg at kunne være hjemme dersom ikke nogen større Bestilling hvortil dog slet ingen Udsigt er, skulde kuldkaste min fra først af fattede Plan. Lev nu kjæreste Adolf og glemm ikke
Din trofaste Hustru E. Jerichau

Vil Du hilse Augusta og sige hende at jeg idag taler med Mr Dallas angaaende hendes Broder, og at Hr Beck fra New York [er] i Paris fortiden, om 2 Uger er han i Danmark har lovet mig at interessere sig for Franklin men at denne ej skal reise forinden at have talt med ham selv, da han ønsker at give ham gode Raad. Men gode Raad ere dyre, det er Franklin [som] faaer det haardt i Amerika

Hils og kyss de søde børn, de store og de Smaae fra Moderen

Kjære Thorald. Jeg haaber at træffe Dig naar jeg den 14de kommer hjem Reis ikke paa nogen Maade til Paris i Aar, undtagen med Vilhelm eller nogen som kan være meget for Dig i denne Maelstrøm. Lev vel
Din trofaste Moder E. Jerichau

Min Adresse er Dudleyplace Harrow Road London.

Oversættelse


Fakta

Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek