Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1865-05-27

Dokumentindhold

Nu er malerierne kommet retur fra Dublin, og Elisabeth Jerichau Baumann vil sende dem til udstillingen i Manchester, hvor hun tidligere har udstillet. Da hun har en del at se til, regner hun ikke med at rejse fra London før en gang i juni. I brevet lufter hun sine ønsker om i fremtiden at kunne opholde sig i London tre til fire måneder om året, og hun er overbevist om, at ægtefællen også vil få travlt, hvis han tog med hende.

Transskription

27de Maj
1865

Min elskede Adolf.

Det er en tidlig Morgenstund jeg benytter til at skrive Dig nogle Kjærligheds­ord til, thi Dagen er helliget Arbeidet for 9 – 8. At jeg længes det vil Du nok kunne forstaae især naar een Uge maae lægges til den anden mens Hjemmet vinker saa lifligt. Men den Tid kommer jo ogsaa at Stevnen vender mod mit kjære lille Danmark og at Snekken kommer i den sikkre hjemlige Havn. Ak Du kan ikke tro hvor meget Trøst i denne Tid igjen, min Tro paa vor kjære Herre og Frelser som haver lært os at elske at kjende og at søge Gud Faderen i Himmelen har været

[2] og er for mig. Thi tiltrods for al den Godhed jeg møder saa føler jeg mig fremmed og forladt, og naar jeg saa stærkt føler Savnet af Dig og Børnene og ikke kan udvechsle Tanker og tye til Jer uden ved det fattige Ord i Brevet, der dog altid er en usigelig Glæde for mig, saa tyer jeg hver Aften i Bøn til Ham som er os alletider lige nær, og hvis Nærværelse vi alletider sporer hos os, i samme Forhold som vi levende staae i Forhold til ham.
Og nu vil jeg fortælle Dig lidt om mine daglige Forhold, der jo især ­

[3] bestaae i ivrig og heldig Portraitmaleri. Nu er den besværlige men sikkre Vej ­betraadt som vil i Tidens Løb kunne skaffe mig os Riigdom, naar jeg hvert Aar vil leve 3 Maaneder, maaskee 4 endog i London, thi det ene Arbeide fremkalder det Andet. Derfor kan jeg endnu ikke med Sikkerhed melde om jeg reiser herfra som jeg har besluttet, den 3die Juni eller om det bliver om 8 eller 14 Dage senere, og jeg er overbeviist om, at Du ligesom jeg faar meget at bestille her dersom Du vil

[4] leve her et Par Maaneder om Aaret mindst. Mine Billeder har jeg faaet fra Elvstrøm, og vil jeg sende dem til Manchester Udstillingen som ej vil koste mig Noget. Du kan ikke tro hvor merkelig Livet er her for mig, om Aftenen overlægger jeg altid hvad der ligger for næste Dag og ordner Tiden for min Gjerning, hver Time hver sin Bestemmelse. Selskabslivet bliver ogsaa til et Arbeide men alt har eet Maal og for en kort Tid har dette anstrængende Liv ogsaa ved sin Betydning et vist Interesse og nu lev vel. Gud velsigne Dig Din trofaste Elisa.

Fakta

Brev

Dansk

London
København
J.G. Elfstrøm

Det Kongelige Bibliotek