Menu

Elisabeth Jerichau Baumann

1858-05-12

Dokumentindhold

Elisabeth Jerichau Baumann kan endelig skrive hjem og fortælle, at malerierne, som hun skal udstille i London, er ankommet. Et af malerierne blev skadet i København inden afrejsen, og hun er ganske utilfreds med restaureringen af billedet, da hun ser det i London. Det omtalte maleri er en version af kunstnerens ganske populære motiv Husandagt.
Brevet er en fortsættelse af et længere brev påbegyndt den 8. maj 1858, som først blev afsendt fra London efter den 12. maj.

Transskription

Den 12de Mai 1858

Kjære Adolf!
Jeg tilføjer disse Linier endnu for at sige Dig at alle Billederne ere nu kommen, og ere smukt opstillede i mit Bolig, og Alt seer meget godt ud, paa Huus­andagten nær, som seer ganske sørgelig ud. Den gjør Restaurateuren ingen Ære, den har trukket sig i Lutter Folder og store Vabler sammen. Da Herr Meyer ganske bestemt har paataget sig at vilde betale Billedets Restauration, saa vil jeg lade det Restaurere her i London, hvor jeg

[12] har seet den Slags Ting udførte mageløs godt. Det vil koste mellem 3 og 4 Pund Sterling also mellem 32 og 36 Daler Dansk omtrent. Vil Du underrette Meyer derom. Desværre kan der ikke være tale om den nye Rentoilering før end naar jeg reiser borte, og er min Hensigt da, at lade det skee, thi det skal koste mellem 10-14 Dages Tid, og Hertuginden af Southerland kommer allerede

[13] imorgen til mig, og kan jeg derfor ei undvære Billedet. Sælges det ikke i den Tilstand som Billedet for Tiden er, hvorom der slet ingen Haab er, saa vil jeg betroe det til Dasent eller til Hambro efter det er bleven rentoilered, Maaskee dog at Hertuginden af Southerland vil kunne formaaes at opbevare Billedet i sit Privatgalleri, og vil jeg da overlade

[14] Billedet til sin gode Lykke mens jeg er borte til det i næste Aar udstilles igjen paa næste Aar’s Udstilling i Royal Academy, hvorom jeg vil bede Sir Chs Eastlake. Det synes jeg er en god Plan. Den bedste som lader sig tænke under de forestaaende Forhold. Jeg mister et Aar før jeg faaer Billedet udstillet, men det faaer en forøget Chance til at sælges her paa Udstillingen ved at Publicums Opmærksomhed allerede iaar er henledt derpaa og jeg faaer flere Protectorer iaar som ogsaa vil interessere sig og kjende og finde Billedet paa den store Udstilling som ellers er meget vanskeligt.

Vil Du sige Meyer at denne er den eneste Muelighed som kan lade os undgaae Prozessen, da jeg forudsætter Salget af Arbeidet naar det er godt restaureret.

Men endog Meyer skulde være so lumpen ei at ville betale Billedets Rentoilering her, synes jeg dog, at det maae skee her, da vi ellers dog vilde have frem og tilbage Transporteringen af Billedet til Kjøbenhavn at betale.

Dog maae Du ikke sige ham, at han kan slippe for Rentoileringen ellers var han nok Manden til at gaae fra sit Tilbud.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

London
København

Det Kongelige Bibliotek